Aanleiding voor de herinrichting

De Nieuwveenseweg is op het aspect verkeersveiligheid en oversteekbaarheid in het Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP) als knelpunt benoemd. De gemeente Nieuwkoop heeft inmiddels middelen beschikbaar gesteld om de veiligheid van deze oversteken te verbeteren, waarbij uitvoering in 2023 tijdens groot onderhoud is gepland. RHDHV heeft onderzoek gedaan naar de Nieuwveenseweg en haar kruispunten gedaan om te komen met verbetervoorstellen voor de drie oversteken. Daarbij is de mogelijkheid om de maximumsnelheid van 50 naar 30 km/uur te verlagen het uitgangspunt geweest. Omdat de bebouwde komgrens een logische plek is voor het nieuwe snelheidsregime van 30 km/uur is besloten om ook de Noordenseweg mee te nemen in de plannen.

Naast de wegvakken Noordenseweg en Nieuwveenseweg zijn de volgende de volgende kruispunten onderzocht:

  1. Kruispunt Nieuwveenseweg met de Dorpsstraat

  2. Kruispunt Nieuwveenseweg met de Achterweg

  3. Kruispunt Nieuwveenseweg met de Sperwerstraat

Proces

Royal HaskoningDHV heeft de Nieuwveenseweg en Noordenseweg beoordeeld en verbetervoorstellen opgesteld.  Dit heeft geleid tot een pakket aan maatregelen en deze zijn vertaald naar twee schetsontwerpen. Deze twee schetsontwerpvarianten zijn voorgelegd aan de omwonenden, zodat deze hun opmerkingen konden geven op beide schetsontwerpen en een voorkeur aangeven.

Via dit online-platform zijn er reacties op de schetsontwerpen opgehaald. Hierna zijn de schetsontwerpen met deopmerkingen van bewoners aangescherpt en weten we voor welke variant het meeste draagvlak is onder de bewoners