Visie: van 50 km/uur naar 30 km/uur

In Nederland wordt de verkeerskundige situatie beoordeeld op basis van het principe van Duurzaam Veilig Wegverkeer. Dat houdt in dat een nieuwe verkeerssituatie zo verkeersveilig mogelijk moet worden ingericht. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de functie, inrichting en het gebruik (zie hiervoor de Proces/aanleiding van de beoordeling van de Nieuwveenseweg)

De verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig Wegverkeer is gebaseerd op vijf principes: de functionaliteit van wegen, de homogeniteit van massa en/of snelheid en richting, fysieke en sociale vergevingsgezindheid, herkenbaarheid en voorspelbaarheid van wegen en gedrag en statusonderkenning.

 De vijf principes van de verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig is vertaald in een eenduidige categorisering van wegtypen, oftewel de functie van de weg. Er worden drie categorieën wegen onderscheiden:

  1. Stroomwegen – waarbij de verkeersfunctie voorop staat.;

  2. Gebiedsontsluitingswegen – waarbij zowel de combinatie van verblijf- als verkeersfunctie belangrijk is, veelal met een snelheidsregime van 50 km/uur of 70 km/uur;

  3. Erftoegangswegen – waarbij de verblijfsfunctie voorop staat, bedoeld ter ontsluiting van erven en waar in beginsel alle vervoerswijzen( voetgangers, fietsers, motorvoertuigen en overige wegvoertuigen) gebruik maken van dezelfde weg, veelal met een snelheidsregime van 30 km/uur.

Landelijke discussie – 30 km/uur binnen de bebouwde kom.

Nederland werkt al een aantal jaar toe naar 30 km/uur als norm binnen de bebouwde kom. Ondertussen zijn gemeenten, kennisinstituten, adviesbureaus en maatschappelijke partijen ook alweer jaren bezig om deze transitie naar 30 km/uur voor te bereiden. Dit heeft onder andere geleid tot de introductie van een nieuwe categorie de Gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur ( GOW 30) in plaats van 50 km/uur. Zo’n GOW30, die zowel de functies doorstromen als verblijven bedient, kan in vergelijking met een erftoegangsweg meer fietsers en motorvoertuigen aan en helpt bovendien om sluipverkeer te voorkomen.

Ook voor verschillende wegen in de gemeente Nieuwkoop wordt deze opgave gezien, waaronder voor de Nieuwveenseweg: een gebiedsontsluitende functie met een maximale snelheid van 30 km/uur met extra aandacht voor de leefbaarheid, veiligheid en oversteekbaarheid.

De uiteindelijke vormgeving van de GOW 30 voor de Nieuwveenseweg wil de gemeente Nieuwkoop als blauwdruk gebruiken voor andere wegen die nu nog 50 km/uur zijn, maar op termijn ook zullen worden ingericht als een 30 km/uur weg.

Gebiedsontsluitingweg 30 km/uur voor de Nieuwveenseweg

Op basis van de proces/aanleiding is duidelijk geworden dat de huidige inrichting en dan met name de vormgeving van de kruispunten niet eenduidig en conform de richtlijnen is vormgegeven. Hierbij heeft de gemeente gevraagd welke vormgeving voor het wegvak en de kruispunten mogelijk zijn wanneer de Nieuwveenseweg aangepast wordt van gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur (GOW 50) naar gebiedsontsluitingsweg 30 km/uur (GOW 30).

Het CROW heeft in de loop der jaren diverse richtlijnen, normen en instrumenten ontwikkeld om onder andere gemeenten en adviesbureaus te helpen bij het maken van een optimaal wegontwerp. De nieuwe wegcategorie (GOW 30) is daarin nog niet formeel vastgesteld door het CROW. Daarom is er gekozen om voor de schetsontwerpen gebruik te maken van een combinatie tussen de ontwerprichtlijnen van GOW en ETW (erftoegangsweg), waarbij ingezet wordt op maximale verkeersveiligheid voor alle modaliteiten.

Concreet voor de Nieuwveenseweg zien we de volgende basisprincipes.

  1. GOW 30 met fietssuggestiestroken (opheffen fietspad)

  2. GOW 30 op basis van de bestaande vormgeving (behoud fietspad).

De keuze voor GOW 30 met fietssuggestiestroken of met behoud van de huidige inrichting heeft geen grote consequenties voor de gewenste vormgeving van de kruispunten en bijbehorende oversteken.  

Wilt u direct door om uw menig geven op de verschillende varianten?